KRX Outsourcing znalazła się wśród laureatów rankingu „Diamenty Forbesa” 2023

KRX Outsourcing znalazła się wśród laureatów rankingu „Diamenty Forbesa” 2023

Z dumą informujemy, że agencja pracy KRX Outsourcing znalazła się wśród laureatów rankingu „Diamenty Forbesa” w edycji 2023.

Nagroda ta przyznawana jest spółkom prywatnym, które na przestrzeni ostatnich trzech lat osiągnęły najwyższy średni wzrost wartości, oceniany z wykorzystaniem szwajcarskiej metody. W tej metodzie brane są pod uwagę takie kluczowe kryteria jak wyniki finansowe, wartość majątku, historia i wiarygodność płatnicza, a także brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Wszystko to decyduje o tym, że firma jest godna zaufania i doskonale radzi sobie w każdych warunkach, odpowiadając na potrzeby swoich klientów.

Sukces naszej firmy nie byłby możliwy bez zaangażowania naszych pracowników, którzy codziennie pracują ciężko, aby zapewnić naszym klientom najlepszą obsługę.

Dziękujemy również naszym kontrahentom za zaufanie, jakim nas obdarzyli

Jak dzięki try & hire pozyskać pracowników?

Jak dzięki try & hire pozyskać pracowników?

Nowy pracownik w firmie to zawsze duże zamieszanie i obawa o jego możliwości adaptacyjne do konkretnego stanowiska pracy i grupy współpracowników. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest długotrwałym zobowiązaniem dla obu stron, co dodatkowo stresuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Chcąc temu zapobiec – warto skorzystać z usługi try & hire, która w ostatnim czasie szturmem wkroczyła na polski rynek pracy.

 

 

Czym jest try & hire?

Celem usługi try & hire jest umożliwienie potencjalnemu pracownikowi sprawdzenie swoich sił na danym stanowisku, a pracodawcy – kontrola umiejętności danej osoby i ocena jej przydatności dla przyszłości całej firmy. Obie strony mają szansę sprawdzić swoje relacje zawodowe, zanim zostanie między nimi zawarty stały stosunek pracy.

 

Co wchodzi w zakres usługi try & hire?

Firmy, takie jak KRX outsourcing oferujące swoim Klientom usługę try & hire samodzielnie przeprowadzają rekrutację pracowników. Wstępna selekcja polega na sprawdzeniu wiedzy i kompetencji zawodowych zainteresowanego, a także jego doświadczenia. Następnie potencjalny pracownik odbywa rozmowę z doradcą personalnym, który określa poziom dopasowania indywidualnych cech tej osoby do wymagań Klienta i danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, a następnie delegowany do siedziby firmy Klienta. Agencja pracy ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe wypłaty wynagrodzeń, podatki i pozostałe kwestie administracyjne. Usługa try & hire pozwala pracodawcy na znaczne obniżenie kosztów pracowniczych i zasobów HR na czas zatrudnienia nowego pracownika.

 

Pozyskanie pracowników dzięki try & hire

Decydując się na usługę try & hire, pracodawcy zyskują możliwość sprawdzenia, jak dany pracownik odnajdzie się na konkretnym stanowisku oraz w całej strukturze firmy. Dzięki wykonywaniu obowiązków jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę – w momencie jej zawarcia pracownik jest w pełni przygotowany do natychmiastowego przejęcia obowiązków. Ponadto jeżeli dana osoba nie spełnia oczekiwań pracodawcy – wystarczy nie podpisywać długoterminowej umowy.

 

Zalety korzystania z try & hire

Usługa try & hire przynosi pracodawcom wiele korzyści i przede wszystkim oszczędza ich czas oraz pieniądze. Decydując się na współpracę z KRX outsourcing w zakresie try & hire, możesz liczyć na:

 • weryfikację umiejętności, kompetencji i doświadczenia pracownika oraz zdolność do wywiązywania się z zadań powierzonych na danym stanowisku,
 • ograniczenie ryzyka związanego z zatrudnieniem osoby z zewnątrz,
 • możliwość poznania się z pracownikiem przed zawarciem umowy na dłuższy okres czasu,
 • możliwość przedłużenia współpracy z pracownikiem tymczasowym o kolejny okres próbny,
 • możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy niż w przypadku osób zatrudnionych na okres próbny,
 • niższe koszty zatrudnienia,
 • przejęcie wszelkich formalności administracyjnych przez agencję pracy tymczasowej,
 • zastępstwo za pracownika w przypadku jego choroby bądź urlopu.

Skontaktuj się z KRX outsorcing, by lepiej poznać szczegóły dotyczące współpracy.

Praca tymczasowa czy outsourcing?

Praca tymczasowa czy outsourcing?

Outsourcing pracowników i praca tymczasowa to usługi cieszące się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej zmagają się z brakiem rąk do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że outsourcing i praca tymczasowa to dwa różne modele współpracy. Wybór konkretnej z nich uzależniony jest od potrzeb i specyfiki danej firmy. Czym się różnią te usługi? Które rozwiązanie lepiej sprawdzi się w Twojej firmie?

 

 

 

Czym jest outsourcing pracowników?

Słowo outsourcing to skrót od outsider-resource-using. Definicji outsourcingu na próżno szukać w przepisach prawa, jednak termin ten należy rozumieć jako wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pewnych określonych zadań, czynności, projektów i procesów oraz przekazanie ich do realizacji firmom zewnętrznym.

Z powyższego wynika, że outsourcing pracowników to innowacyjna strategia zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na oddaniu do realizacji podmiotowi zewnętrznemu konkretnych czynności, które nie są związane z bezpośrednią działalnością firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na wykonywaniu zadań, które są kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju.

Outsourcing pracowników to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia pracodawcy, które przyczynia się przede wszystkim do usprawnienia organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz wiąże się z dużą oszczędnością czasu i pieniędzy.

Outsourcing pracowników to usługa świadczona przez wykwalifikowaną agencję pośrednictwa pracy KRX Outsourcing. W ramach outsourcingu przedsiębiorca przekazuje część zadań doświadczonym pracownikom, czyniąc tym samym agencję pracy swoim pełnomocnikiem W konsekwencji agencja pracy tymczasowej zostaje upoważniona do realizacji wielu czynności, począwszy od przeprowadzenia procesu rekrutacji poprzez zatrudnianie pracowników, a zakończywszy na wypłacaniu im wynagrodzenia i całej obsłudze kadrowej.

 

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, która została opisana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Zgodnie z tą regulacją praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez czas określony w ustawie. Zadania te muszą jednak spełniać dwie przesłanki. Po pierwsze praca musi mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny. Po drugie, terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika jest nie możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

W przypadku pracy tymczasowej zatrudniającym jest agencja pracy, a stronami umowy są trzy podmioty: agencja, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. To agencja pośrednictwa pracy zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników i ich oddelegowaniem do pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami organizacyjnymi i formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Praca tymczasowa daje pracodawcy możliwość szybkiego pozyskania wykwalifikowanych pracowników oraz łatwość zatrudnienia obcokrajowców.

 

Outsourcing pracowników a praca tymczasowa – różnice

Outsourcing pracowników Praca tymczasowa
Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)
Podmioty umowy Pracodawca to zleceniodawca, natomiast agencja pośrednictwa pracy to zleceniobiorca. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik.
Strony stosunku pracy Agencja pośrednictwa pracy i pracownik. Agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy.
Kierownictwo Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing sprawuje zwierzchnictwo nad personelem, deleguje zadania oraz prowadzi nadzór nad pracownikami. Pracodawca użytkownik jest zwierzchnikiem pracowników skierowanych przez agencję pracy tymczasowej, ustala zadania i nadzoruje pracę.
Maksymalny okres zatrudnienia Brak uregulowania w przepisach prawa. 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.
Wynagrodzenie za pracę Za wynagrodzenia pracowników odpowiada agencja pracy która samodzielnie ustala ich wysokość. To pracodawca użytkownik określa wynagrodzenia zgodne z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, a także premię i dodatki dla pracowników tymczasowych.
Sposób rozliczenia z agencją pośrednictwa pracy Na podstawie wykonanej usługi, np. stawka za produkt lub realizację całego projektu Na podstawie roboczogodzin.

 

Outsourcing pracowniczy czy praca tymczasowa? Co wybrać?

Trudno o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań danego przedsiębiorstwa i potrzeb pracodawcy. Wskazuje się jednak, że outsourcing i przekazywanie w ramach tej usługi procesów podmiotowi zewnętrznemu sprawdza się w przypadku zadań, które nie są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ich realizacja jest kosztowna i pracochłonna.

Natomiast forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie dla firm posiadających okresowe problemy kadrowe. Agencja pracy tymczasowej w ramach tej usługi przeprowadza skomplikowany proces rekrutacji i selekcji pracowników procesu rekrutacyjnego, a co za tym idzie – pozyskuje pracowników o wymaganych kompetencjach bądź znajduje odpowiednią liczbę pracowników.

Jak sobie poradzić z dużą rotacją pracowników?

Jak sobie poradzić z dużą rotacją pracowników?

Rotacja pracowników to naturalny i nieunikniony proces. Pracownicy rezygnują z pracy, bo nie odnajdują się na danym stanowisku, dostali propozycję lepiej płatnej posady bądź przechodzą na emeryturę. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy zbyt wiele osób odchodzi z danej firmy w tym samym czasie. Jak temu zapobiec? Jak sobie poradzić z nadmierną rotacją pracowników?

 

 

 

Jakie skutki dla pracodawcy niesie za sobą zbyt duża rotacja pracowników?

Zbyt wysoki wskaźnik rotacji pracowników może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, przyczyniając się przede wszystkim do wzrostu kosztów, utraty doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników wykonujących ważne, strategiczne zadania z punktu widzenia przedsiębiorstwa. To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzania czasochłonnych oraz pracochłonnych procesów rekrutacyjnych i ciągłego przeszkalania oraz wdrażania do pracy nowo zatrudnionych osób.

 

Przyczyny dużej rotacji pracowników

Wśród przyczyn wysokiej rotacji pracowników wymienia się:

 • brak szacunku do pracownika;
 • konflikt z bezpośrednim przełożonym;
 • politykę firmy;
 • otrzymanie lepszej oferty pracy dającej możliwość rozwoju, awansu i wiążącą się z wyższym wynagrodzeniem;
 • złą reputację pracodawcy;
 • złą atmosferę w miejscu pracy;
 • nieodpowiednie warunki pracy;
 • zbyt duża presja;
 • stres w pracy.

 

Duża rotacja pracowników – jak sobie radzić z tym problemem?

Poznanie przyczyny wysokiej rotacji pracowników pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków ukierunkowanych na przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku. Dlatego rozwiązanie problemu w dużej mierze uzależnione jest od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa, jednak można wymienić kilka uniwersalnych sposobów, które z pewnością pomogą zminimalizować problem nadmiernej rotacji pracowników.

 • Usprawnienie i udoskonalenie procesu rekrutacji

Należy zadbać o to, by osoby przeprowadzające rekrutację już na etapie selekcji i sprawdzania umiejętności i kompetencji kandydatów potrafili dobrze identyfikować ich motywację do podjęcia pracy na określonym stanowisku i zatrudniali osoby, które świetnie odnajdą się w firmie oraz będą przyczyniać się do jej rozwoju. Pracodawcy potrzebujący wsparcia w zakresie usprawnienia procesu rekrutacji mogą zgłosić się do agencji pracy KRX Outsourcing. Wykwalifikowani specjaliści ds. rekrutacji pomogą wyłonić spośród wszystkich kandydujących najlepszych pracowników do Twojej firmy, którzy nie tylko będą posiadali odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy, ale też idealnie wpiszą się w profil działalności danej organizacji.

 • Motywowanie pracowników – kwestia wynagrodzenia i benefitów pracowniczych

Na bieżąco należy monitorować trendy płacowe i na tyle, na ile jest to możliwe, oferować swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie. Warto również oferować bonusy i wprowadzić systemy premiowe, które z pewnością wpłyną nie tylko na zadowolenie, ale i zaangażowanie pracowników. Oprócz należytego wynagrodzenia warto też postawić na benefity pracownicze odpowiednio dopasowane do potrzeb pracowników, np. prywatną opiekę medyczną, możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy czy stworzenie przedszkola tuż obok firmy. Ważny jest system szkoleń, stanowiący nieodłączny element tworzenia zgranego i efektywnie pracującego zespołu. W przeprowadzaniu szkoleń również pomoże Ci agencja pośrednictwa pracy.

 • Rozmawiaj i słuchaj pracowników

Pracodawca powinien utrzymywać kontakt ze swoimi pracownikami. Wyznaczać jasne ścieżki rozwoju, pytać pracowników o ich plany, a także być otwartym na wszelkie propozycje i sugestie. Ponadto od czasu do czasu warto przeprowadzać ankiety, dzięki którym poznasz opinie swoich pracowników na temat atmosfery panującej w pracy, jej warunków i ewentualnych problemów. Jeśli jako pracodawca będziesz z uwagą słuchał swoich pracowników istnieje duża szansa, że zawczasu wyeliminujesz przyczynę mogącą przyczynić się do dużej rotacji pracowników.

 • Dbanie o atmosferę w miejscu pracę

Każdy chce pracować w dobrej atmosferze. Ciągły stres czy wrogość nie sprzyjają efektywnemu wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Dlatego należy zadbać o to, by zespół był zgrany, a pracownicy szanowali się i tolerowali. Dobrym pomysłem jest cykliczne organizowanie wyjazdów integracyjnych.

Jeśli w swojej firmie zmagasz się z problemem zarządzania pracownikami, systemem ich motywowania, a w konsekwencji ze zbyt dużą rotacją pracowników nie zwlekaj dłużej, tylko dziś zgłoś się do agencji pośrednictwa pracy KRX Outsourcing, a nasi doradcy personalni i zawodowi pomogą Ci w znajdowaniu, zatrudnianiu i zatrzymywaniu doświadczonych, kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników stanowiących wartość dodaną firmy.

Rynek pracy w 2021 roku – czego się spodziewać?

Rynek pracy w 2021 roku – czego się spodziewać?

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich. Pandemia Covid-19 sprawiła, że dotychczas znana nam rzeczywistość uległa diametralnej zmianie, co można również zaobserwować na rynku pracy. Co się zmieni w 2021 roku? Czy nastąpi wzrost bezrobocia? Jakich pracowników będą poszukiwali przedsiębiorcy?

 

 

 

Niepewność na rynku pracy i wzrost bezrobocia

Choć rok 2020 przyniósł rekordowo niską stopę bezrobocia wskazuje się, że z negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy dopiero będziemy mieli do czynienia. Przedsiębiorcy odczuwają dużą niepewność. Nie wiedzą czy za miesiąc lub dwa nie będą zmuszeni zwalniać pracowników i ogłaszać upadłości swojej firmy. To z kolei wiąże się z tym, że w 2021 roku możemy mieć do czynienia ze znacznym wzrostem bezrobocia.

Wiele branż, takich jak chociażby restauracje, hotele, siłownie czy branże eventowe, które mocno zostały dotknięte rządowymi obostrzeniami notują znaczny spadek przychodów. I choć wielu pracodawców jeszcze w 2020 r. wzbraniało się przed zwolnieniami pracowników, aktualnie ich sytuacja finansowa jest już tak nadwyrężona, że zastanawiają się co robić i wkrótce będą musieli podejmować trudne decyzje. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest trudna, co z pewnością niekorzystnie przełoży się na rynek pracy w 2021 roku.

 

Zwiększenie elastyczności zatrudnienia

W 2021 roku wiele firm będzie chciało zagwarantować sobie większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu kosztami, dlatego przedsiębiorcy będą poszukiwać pracowników tymczasowych, a także korzystać z outsourcingu czy leasingu pracowników. Trzeba podkreślić, że zatrudnienia na czas określony cieszą się dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, którzy widzą w tym szanse na zdobycie doświadczenia, możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, a także otrzymywania wyższego wynagrodzenia.

KRX Outsourcing jako wykwalifikowana agencja pracy świadczy usługi, takie jak outsourcing, leasing pracowników czy praca tymczasowa, które mają na celu pozyskanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

 

Wzrost zapotrzebowania na określonych pracowników

Według analiz rynku pracy, w 2021 roku wzrośnie popyt na pracowników z takich sektorów jak: produkcja przemysłowa, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy, usługi dla biznesu czy finanse. Poszukiwani będą przede wszystkim pracownicy fizyczni, inżynierowie budowy, kierownicy robót, kierownicy kontraktu, a także specjaliści e-commerce, analitycy finansowi, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, inżynierowie sprzedaży czy przedstawiciele handlowi.

 

Zatrudnianie obcokrajowców

Pracownicy z Ukrainy i innych państw Wschodu, pomimo panującej pandemii, wciąż chętnie podejmują zatrudnienie w naszym kraju. Pracodawcy również zgłaszają zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników. Niestety w okresie pandemii rekrutacja cudzoziemców niesie za sobą pewne ryzyko. Czasem trwający nawet kilka miesięcy proces rekrutacyjny może zostać wstrzymany na skutek wprowadzonych ograniczeń prawnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną. Jedno jest pewne – zagraniczni pracownicy nadal są zainteresowani ofertami pracy w Polsce. Jednak pozyskując w 2021 roku obcokrajowców do swojej firmy musimy się liczy, że zarówno w naszym kraju, jak i w kraju pochodzenia cudzoziemca funkcjonują i i mogą pojawiając się coraz to nowsze obostrzenia, które mają wpływ na efekty rekrutacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rekrutacji oraz zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, zapraszamy Cię do skorzystania z usług agencji pośrednictwa KRX Outsourcing.

Niestety pandemia koronawirusa wpływa na niestabilność i niepewność rynku pracy, dlatego dość trudno prognozować i przewidywać, co wydarzy się na tej płaszczyźnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego