Outsourcing pracowników i praca tymczasowa to usługi cieszące się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej zmagają się z brakiem rąk do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że outsourcing i praca tymczasowa to dwa różne modele współpracy. Wybór konkretnej z nich uzależniony jest od potrzeb i specyfiki danej firmy. Czym się różnią te usługi? Które rozwiązanie lepiej sprawdzi się w Twojej firmie?

 

 

 

Czym jest outsourcing pracowników?

Słowo outsourcing to skrót od outsider-resource-using. Definicji outsourcingu na próżno szukać w przepisach prawa, jednak termin ten należy rozumieć jako wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pewnych określonych zadań, czynności, projektów i procesów oraz przekazanie ich do realizacji firmom zewnętrznym.

Z powyższego wynika, że outsourcing pracowników to innowacyjna strategia zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na oddaniu do realizacji podmiotowi zewnętrznemu konkretnych czynności, które nie są związane z bezpośrednią działalnością firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na wykonywaniu zadań, które są kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju.

Outsourcing pracowników to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia pracodawcy, które przyczynia się przede wszystkim do usprawnienia organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz wiąże się z dużą oszczędnością czasu i pieniędzy.

Outsourcing pracowników to usługa świadczona przez wykwalifikowaną agencję pośrednictwa pracy KRX Outsourcing. W ramach outsourcingu przedsiębiorca przekazuje część zadań doświadczonym pracownikom, czyniąc tym samym agencję pracy swoim pełnomocnikiem W konsekwencji agencja pracy tymczasowej zostaje upoważniona do realizacji wielu czynności, począwszy od przeprowadzenia procesu rekrutacji poprzez zatrudnianie pracowników, a zakończywszy na wypłacaniu im wynagrodzenia i całej obsłudze kadrowej.

 

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, która została opisana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Zgodnie z tą regulacją praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez czas określony w ustawie. Zadania te muszą jednak spełniać dwie przesłanki. Po pierwsze praca musi mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny. Po drugie, terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika jest nie możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

W przypadku pracy tymczasowej zatrudniającym jest agencja pracy, a stronami umowy są trzy podmioty: agencja, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. To agencja pośrednictwa pracy zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników i ich oddelegowaniem do pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami organizacyjnymi i formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Praca tymczasowa daje pracodawcy możliwość szybkiego pozyskania wykwalifikowanych pracowników oraz łatwość zatrudnienia obcokrajowców.

 

Outsourcing pracowników a praca tymczasowa – różnice

Outsourcing pracowników Praca tymczasowa
Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)
Podmioty umowy Pracodawca to zleceniodawca, natomiast agencja pośrednictwa pracy to zleceniobiorca. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik.
Strony stosunku pracy Agencja pośrednictwa pracy i pracownik. Agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy.
Kierownictwo Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing sprawuje zwierzchnictwo nad personelem, deleguje zadania oraz prowadzi nadzór nad pracownikami. Pracodawca użytkownik jest zwierzchnikiem pracowników skierowanych przez agencję pracy tymczasowej, ustala zadania i nadzoruje pracę.
Maksymalny okres zatrudnienia Brak uregulowania w przepisach prawa. 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.
Wynagrodzenie za pracę Za wynagrodzenia pracowników odpowiada agencja pracy która samodzielnie ustala ich wysokość. To pracodawca użytkownik określa wynagrodzenia zgodne z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, a także premię i dodatki dla pracowników tymczasowych.
Sposób rozliczenia z agencją pośrednictwa pracy Na podstawie wykonanej usługi, np. stawka za produkt lub realizację całego projektu Na podstawie roboczogodzin.

 

Outsourcing pracowniczy czy praca tymczasowa? Co wybrać?

Trudno o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań danego przedsiębiorstwa i potrzeb pracodawcy. Wskazuje się jednak, że outsourcing i przekazywanie w ramach tej usługi procesów podmiotowi zewnętrznemu sprawdza się w przypadku zadań, które nie są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ich realizacja jest kosztowna i pracochłonna.

Natomiast forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie dla firm posiadających okresowe problemy kadrowe. Agencja pracy tymczasowej w ramach tej usługi przeprowadza skomplikowany proces rekrutacji i selekcji pracowników procesu rekrutacyjnego, a co za tym idzie – pozyskuje pracowników o wymaganych kompetencjach bądź znajduje odpowiednią liczbę pracowników.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego