Co może zostać potraktowane jako naruszenie zwolnienia lekarskiego?

Chorujesz? Sprawdź co możesz, a czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim.

Krąży wiele mitów na temat praw i obowiązków pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób zastanawia się, czy wyjście z domu w trakcie chorobowego oznacza złamanie prawa. W przypadku wykrycia nieuczciwości, pracodawca może nam odebrać prawa do zasiłku, a także zwolnić dyscyplinarnie. Dlatego warto wiedzieć jakie zachowania są dopuszczalne, a co może zostać potraktowane jako naruszenie wskazania lekarskiego.

Każda czynność podejmowana przez chorego na zwolnieniu w przypadku ewentualnej kontroli ZUS będzie analizowana indywidualnie. Niezgodne z prawem mogą się okazać przysługi sąsiedzkie, zajmowanie się gospodarstwem rolnym czy też prowadzenie działalności gospodarczej.

Co, gdy w czasie kontroli nie zastano pracownika w domu?

Podczas wystawiania zaświadczenia musimy podać lekarzowi adres, pod którym będziemy przebywać. Powinno to być faktyczne miejsce pobytu, pod który mogą się udać kontrolerzy.
Jeśli kontrola była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i kontrola nie zastała ubezpieczonego, kontrolę należy ponowić. Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności. Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu nie musi bowiem oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo.
W dodatku każdą zmianę, np.: wyjazd na okres leczenia do rodziny, należy od razu zgłaszać do pracodawcy. Pracownik ma także obowiązek poinformować o zmianie swojego miejsca pobytu w ciągu 3 dni.
Jednak, jeżeli pracownik nie udzielił wyjaśnień co do przyczyn swojej nieobecności w czasie kontroli lub nie poinformował o zmianie miejsca pobytu uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Jakie czynności pracownik może wykonywać w czasie zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli lekarz wypisał choremu receptę, to ma on obowiązek wykupić niezbędne leki i stosować się do zaleceń odnośnie do ich dawkowania. Jeżeli mamy wpisaną „1” we wskazaniach lekarskich, musimy bezwarunkowo przebywać w domu. Z kolei mając wpisaną „2”, możemy wykonywać zwykłe czynności życia codziennego, w tym np.: krótki spacer, codzienne zakupy czy wizyta u lekarza.
Jednak osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna powstrzymać się od wykonywania czynności, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia.

Wykonywanie pracy zarobkowej

Każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Rozumie się przez to:
-wykonywanie czynności na podstawie różnych stosunków prawnych, w tym o charakterze cywilnoprawnym,
-prowadzenie własnej działalności pozarolniczej,
-wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokument stwierdzający nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy

Jeżeli zostanie stwierdzone, że zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego celem sporządza się protokół kontroli prawidłowości. W protokole opisuje się, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego lub okoliczności wykonywania przez niego pracy zarobkowej.
Sporządzony protokół stanowi podstawę do pozbawienia prawa odpowiednio do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwolnienia chorobowe- w jaki sposób przebiega kontrola i co ma na celu?

Na czym polega kontrola? Co ma na celu? Kiedy i gdzie możemy się jej spodziewać? Czy kontrolerzy mogą przyjść do miejsca zamieszkania ubezpieczonego? Każdy chory może spodziewać się kontroli, dlatego warto mieć podstawowe informacje na temat jej przebiegu.
Pracodawcy często są przekonani, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich. Biorą chorobowe, a w tym czasie wyjeżdżają na wakacje, remontują mieszkania albo nawet szukają nowej pracy.
W ubiegłym roku pracodawcy i skarb państwa wydał na chorobowe Polaków 18 mld zł. Każdego miesiąca ZUS wydaje na zasiłki chorobowe ponad 600 mln zł.
Zwiększone wydatki na mnożące się zwolnienia lekarskie skłoniły ZUS i pracodawców do wnikliwego przyjrzenia się zarówno tym, którzy wystawiają zwolnienia, jak i tym, którzy z nich korzystają.

Jaki jest główny cel kontroli?

Przeprowadzenie kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim ma na celu ustalenie, czy pracownik podczas zwolnienia lekarskiego:
– nie wykonuje pracy zarobkowej,
– nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje inną pracę lub wykorzystuje zwolnienie do załatwiania osobistych spraw, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego. Zakład pracy oraz ZUS mają prawo skontrolować prawidłowość orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, oraz prawidłowość wystawiania zaświadczenia lekarskiego. Pracodawca ma takie uprawnienia, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób.

Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli

ontrole pracodawca przeprowadza bez ustalania z góry stałych jej terminów. Odbywa się ona częściej w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień.
Miejsce pobytu wskazane w samym zaświadczeniu lekarskim ZUS e-ZLA niekoniecznie musi być takie samo jak adres zameldowania lub zamieszkania. Zdarza się, że chorzy, wymagają opieki innych osób i w czasie zwolnienia zamieszkują z kimś, kto może im tę opiekę zapewnić.
Pracodawca powinien być powiadomiony o miejscu pobytu swojego pracownika w trakcie niezdolności do pracy. W przypadku gdy pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego zmieni miejsce pobytu, powinien o tym fakcie poinformować swojego pracodawcę oraz ZUS, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.
W przypadku, kiedy kontrolujący nie zastanie pracownika w miejscu zamieszkania, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik w takiej sytuacji musi wyjaśnić przyczyny nieobecności, ponieważ w tym czasie powinien on przebywać we wskazanym przez siebie miejscu.

Zwolnienie lekarskie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki

W przypadku kontroli zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny ustala się dodatkowo czy poza pracownikiem są inni domownicy, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
Jest to ważne, ponieważ zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że dziecko lub inny chory członek rodziny nie mają zapewnionej opieki ze strony członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie dotyczy to jedynie przypadków sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat dwóch. W takim przypadku rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli są inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

JAKIE SĄ PODSTAWY DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO?

Kto może kontrolować zwolnienia lekarskie i w jaki sposób? Czy może nas skontrolować pracodawca czy tylko ZUS? Kogo pracodawca może skontrolować? Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniach chorobowych i ich kontroli.
Nie wszyscy są uczciwi w stosunku do swego pracodawcy i ZUS, co powoduje spore straty finansowe, które zakład próbuje zminimalizować. Gra toczy się o duże pieniądze, a koszty związane z nieobecnością w pracy liczone są w miliardach złotych. Dodatkowo głośno jest ostatnio o stosowaniu L4 jako formy protestu przez kolejne grupy zawodowe.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się kontroli czy faktycznie tego zwolnienia potrzebuje. Warto wiedzieć, jakie są podstawy do przeprowadzenia kontroli oraz kogo pracodawca może skontrolować.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Przepisy dotyczące opisywanej kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Uprawnionym do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim jest pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
W przypadku mniejszej ilości ubezpieczonych pracodawca występuje o przeprowadzanie kontroli do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki pracownikom.

Kto może przeprowadzić kontrole?

Kontrolę może przeprowadzić sam pracodawca lub może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. pracownikowi. Osoba ta powinna mieć wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli, cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie.
Często pracodawca zleca przeprowadzenie kontroli firmie zewnętrznej. Kontroler w takiej sytuacji musi otrzymać stosowne upoważnienie.

Czy potrzebne jest uprawnienie do przeprowadzenia kontroli?

Osobie udającej się na kontrolę pracodawca jest zobowiązany wystawić imienne upoważnienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 lipca 1999 r.
Upoważnienie jest ważne z dokumentem tożsamości, którego numery powinny być podane w upoważnieniu. Dotyczy to również sytuacji, w której kontrola przeprowadzana jest przez firmę zewnętrzną.

Kogo pracodawca może skontrolować?

Pracodawca może skontrolować pracownika, któremu wypłaca wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Do kontroli pracodawca może w szczególności typować osoby, które:
-bardzo często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
-otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy,
-po wystawieniu przez lekarza ZLA/K otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie,
-wobec których zachodzi podejrzenie, że w czasie zwolnienia od pracy wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem.

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH

Outsourcing procesów biznesowych, jest zlecaniem wykonywania konkretnych procesów biznesowych dla zewnętrznych firm, które są odpowiedzialne za ich realizację, jakość i efektywność.
Przekazanie funkcji wykonywanych przez daną firmę zewnętrzną specjalizującej się w konkretnie określonym kierunku np. w zakresie zarządzania, obsługi procesów biznesowych, infrastruktury czy technologiach informatycznych jest zjawiskiem bardzo powszechnym, którego popularność na rynku polskim systematycznie wzrasta.
Outsourcing nie jest nowym pojęciem. Stał się popularny w ostatnich dwudziestu latach i jest on najczęściej wykorzystywany przez większe międzynarodowe korporacje. Znacznie rzadziej stosują go mniejsze przedsiębiorstwa, takie które działają na skalę lokalną.
Cechą outsourcingu odróżniającą go od innych relacji między kontrahentami, jest swoboda wyboru możliwości wykonywania danej funkcji przez wykonawcę, którego zadaniem jest realizacja całego procesu prowadzącego do otrzymania zamierzonych rezultatów. Omawiane zjawisko ma swoje wady i zalety.
KORZYŚCI:
OSZCZĘDNOŚĆ
Poprzez to stwierdzenie rozumieć należy obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem, czyli wraz ze zmniejszaniem etatów, zmniejszają się kwoty przeznaczone na zabezpieczenie emerytalne, chorobowe, socjalne, czy wynagrodzenie.
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
Wynika ona z dostępu do fachowców, którzy są kompetentni i dobrze wykwalifikowani adekwatnie do swojego stanowiska. Firma outsourcingowa poprzez swą konkurencyjność ma możliwość zatrudnienia lepiej wykwalifikowanych pracowników.
WADY
UTRATA KONTROLI
Powierzając firmie zewnętrznej zlecenie, tracimy poniekąd kontrolę nad własną działalnością. Firma korzystająca z outsourcingu oczekuje efektów, natomiast cele jakie muszą zostać zrealizowane leżą po stronie firmy zewnętrznej. Zatem, firma zlecająca jest mniej świadoma, kogo i na jakie stanowisko zlecani są pracownicy i w jaki sposób wykonują realizację powierzonych im zadań.
Reasumując, w momencie pozyskania firmy zewnętrznej można zyskać jak i wiele stracić. Ważne jest zatem, aby decyzja o wybraniu firmy outsourcingowej była przemyślana oraz odpowiednia co do wyboru funkcji i zleceń jakie mają być realizowane ‘’na zewnątrz’’.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego