Praca tymczasowa czy outsourcing?

Praca tymczasowa czy outsourcing?

Outsourcing pracowników i praca tymczasowa to usługi cieszące się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej zmagają się z brakiem rąk do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że outsourcing i praca tymczasowa to dwa różne modele współpracy. Wybór konkretnej z nich uzależniony jest od potrzeb i specyfiki danej firmy. Czym się różnią te usługi? Które rozwiązanie lepiej sprawdzi się w Twojej firmie?

 

 

 

Czym jest outsourcing pracowników?

Słowo outsourcing to skrót od outsider-resource-using. Definicji outsourcingu na próżno szukać w przepisach prawa, jednak termin ten należy rozumieć jako wyodrębnienie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pewnych określonych zadań, czynności, projektów i procesów oraz przekazanie ich do realizacji firmom zewnętrznym.

Z powyższego wynika, że outsourcing pracowników to innowacyjna strategia zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na oddaniu do realizacji podmiotowi zewnętrznemu konkretnych czynności, które nie są związane z bezpośrednią działalnością firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na wykonywaniu zadań, które są kluczowe z punktu widzenia jego rozwoju.

Outsourcing pracowników to korzystne rozwiązanie z punktu widzenia pracodawcy, które przyczynia się przede wszystkim do usprawnienia organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz wiąże się z dużą oszczędnością czasu i pieniędzy.

Outsourcing pracowników to usługa świadczona przez wykwalifikowaną agencję pośrednictwa pracy KRX Outsourcing. W ramach outsourcingu przedsiębiorca przekazuje część zadań doświadczonym pracownikom, czyniąc tym samym agencję pracy swoim pełnomocnikiem W konsekwencji agencja pracy tymczasowej zostaje upoważniona do realizacji wielu czynności, począwszy od przeprowadzenia procesu rekrutacji poprzez zatrudnianie pracowników, a zakończywszy na wypłacaniu im wynagrodzenia i całej obsłudze kadrowej.

 

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to jedna z form zatrudnienia, która została opisana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). Zgodnie z tą regulacją praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez czas określony w ustawie. Zadania te muszą jednak spełniać dwie przesłanki. Po pierwsze praca musi mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny. Po drugie, terminowe wykonanie zadań przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika jest nie możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

W przypadku pracy tymczasowej zatrudniającym jest agencja pracy, a stronami umowy są trzy podmioty: agencja, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. To agencja pośrednictwa pracy zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników i ich oddelegowaniem do pracodawcy, a także wszelkimi kwestiami organizacyjnymi i formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem. Praca tymczasowa daje pracodawcy możliwość szybkiego pozyskania wykwalifikowanych pracowników oraz łatwość zatrudnienia obcokrajowców.

 

Outsourcing pracowników a praca tymczasowa – różnice

Outsourcing pracowników Praca tymczasowa
Podstawa prawna Kodeks cywilny Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563)
Podmioty umowy Pracodawca to zleceniodawca, natomiast agencja pośrednictwa pracy to zleceniobiorca. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik.
Strony stosunku pracy Agencja pośrednictwa pracy i pracownik. Agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy.
Kierownictwo Agencja pośrednictwa pracy KRX Outsourcing sprawuje zwierzchnictwo nad personelem, deleguje zadania oraz prowadzi nadzór nad pracownikami. Pracodawca użytkownik jest zwierzchnikiem pracowników skierowanych przez agencję pracy tymczasowej, ustala zadania i nadzoruje pracę.
Maksymalny okres zatrudnienia Brak uregulowania w przepisach prawa. 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.
Wynagrodzenie za pracę Za wynagrodzenia pracowników odpowiada agencja pracy która samodzielnie ustala ich wysokość. To pracodawca użytkownik określa wynagrodzenia zgodne z wewnętrznym regulaminem wynagradzania, a także premię i dodatki dla pracowników tymczasowych.
Sposób rozliczenia z agencją pośrednictwa pracy Na podstawie wykonanej usługi, np. stawka za produkt lub realizację całego projektu Na podstawie roboczogodzin.

 

Outsourcing pracowniczy czy praca tymczasowa? Co wybrać?

Trudno o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań danego przedsiębiorstwa i potrzeb pracodawcy. Wskazuje się jednak, że outsourcing i przekazywanie w ramach tej usługi procesów podmiotowi zewnętrznemu sprawdza się w przypadku zadań, które nie są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ich realizacja jest kosztowna i pracochłonna.

Natomiast forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa to doskonałe rozwiązanie dla firm posiadających okresowe problemy kadrowe. Agencja pracy tymczasowej w ramach tej usługi przeprowadza skomplikowany proces rekrutacji i selekcji pracowników procesu rekrutacyjnego, a co za tym idzie – pozyskuje pracowników o wymaganych kompetencjach bądź znajduje odpowiednią liczbę pracowników.

Rynek pracy w 2021 roku – czego się spodziewać?

Rynek pracy w 2021 roku – czego się spodziewać?

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich. Pandemia Covid-19 sprawiła, że dotychczas znana nam rzeczywistość uległa diametralnej zmianie, co można również zaobserwować na rynku pracy. Co się zmieni w 2021 roku? Czy nastąpi wzrost bezrobocia? Jakich pracowników będą poszukiwali przedsiębiorcy?

 

 

 

Niepewność na rynku pracy i wzrost bezrobocia

Choć rok 2020 przyniósł rekordowo niską stopę bezrobocia wskazuje się, że z negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy dopiero będziemy mieli do czynienia. Przedsiębiorcy odczuwają dużą niepewność. Nie wiedzą czy za miesiąc lub dwa nie będą zmuszeni zwalniać pracowników i ogłaszać upadłości swojej firmy. To z kolei wiąże się z tym, że w 2021 roku możemy mieć do czynienia ze znacznym wzrostem bezrobocia.

Wiele branż, takich jak chociażby restauracje, hotele, siłownie czy branże eventowe, które mocno zostały dotknięte rządowymi obostrzeniami notują znaczny spadek przychodów. I choć wielu pracodawców jeszcze w 2020 r. wzbraniało się przed zwolnieniami pracowników, aktualnie ich sytuacja finansowa jest już tak nadwyrężona, że zastanawiają się co robić i wkrótce będą musieli podejmować trudne decyzje. Sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest trudna, co z pewnością niekorzystnie przełoży się na rynek pracy w 2021 roku.

 

Zwiększenie elastyczności zatrudnienia

W 2021 roku wiele firm będzie chciało zagwarantować sobie większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu kosztami, dlatego przedsiębiorcy będą poszukiwać pracowników tymczasowych, a także korzystać z outsourcingu czy leasingu pracowników. Trzeba podkreślić, że zatrudnienia na czas określony cieszą się dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników, którzy widzą w tym szanse na zdobycie doświadczenia, możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, a także otrzymywania wyższego wynagrodzenia.

KRX Outsourcing jako wykwalifikowana agencja pracy świadczy usługi, takie jak outsourcing, leasing pracowników czy praca tymczasowa, które mają na celu pozyskanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

 

Wzrost zapotrzebowania na określonych pracowników

Według analiz rynku pracy, w 2021 roku wzrośnie popyt na pracowników z takich sektorów jak: produkcja przemysłowa, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy, usługi dla biznesu czy finanse. Poszukiwani będą przede wszystkim pracownicy fizyczni, inżynierowie budowy, kierownicy robót, kierownicy kontraktu, a także specjaliści e-commerce, analitycy finansowi, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, inżynierowie sprzedaży czy przedstawiciele handlowi.

 

Zatrudnianie obcokrajowców

Pracownicy z Ukrainy i innych państw Wschodu, pomimo panującej pandemii, wciąż chętnie podejmują zatrudnienie w naszym kraju. Pracodawcy również zgłaszają zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników. Niestety w okresie pandemii rekrutacja cudzoziemców niesie za sobą pewne ryzyko. Czasem trwający nawet kilka miesięcy proces rekrutacyjny może zostać wstrzymany na skutek wprowadzonych ograniczeń prawnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną. Jedno jest pewne – zagraniczni pracownicy nadal są zainteresowani ofertami pracy w Polsce. Jednak pozyskując w 2021 roku obcokrajowców do swojej firmy musimy się liczy, że zarówno w naszym kraju, jak i w kraju pochodzenia cudzoziemca funkcjonują i i mogą pojawiając się coraz to nowsze obostrzenia, które mają wpływ na efekty rekrutacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rekrutacji oraz zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, zapraszamy Cię do skorzystania z usług agencji pośrednictwa KRX Outsourcing.

Niestety pandemia koronawirusa wpływa na niestabilność i niepewność rynku pracy, dlatego dość trudno prognozować i przewidywać, co wydarzy się na tej płaszczyźnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku – co musisz wiedzieć?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku – co musisz wiedzieć?

Gąszcz formalności, z jakimi jeszcze do niedawna wiązało się legalne zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zniechęcał wielu pracodawców do pozyskiwania pracowników z zagranicy. Ostatnimi czasy zmieniło się w tej kwestii wiele i od 2021 roku cały proces ma być o wiele łatwiejszy. Jest to dobra informacja dla wielu przedsiębiorców, którym po prostu opłaca się przyjmować do pracy osoby przybywające głównie z Azji i Wschodu Europy.

 

 

 

Zatrudnianie cudzoziemców – co się zmieniło?

Prawo dotyczące zatrudniania cudzoziemców przyniosło korzyści zarówno dla pracowników, którym pozyskanie legalnego zatrudnienia znacznie ułatwiono, jaki i pracodawcom.
Co zyskali pracownicy? Najważniejsza zmiana dotyczy przedłużenia terminu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce i prolongatę legalności pobytu i ważności tytułów do pracy wynikających z wiz, dokumentów i przepisów dotyczących ruchu bezwizowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepis ten obejmuje cudzoziemców, którzy w marcu, kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, przebywali już na terenie naszego kraju i to przebywali legalnie.

 

Praca w Polsce – ułatwienia w 2021 roku

 

Dużym ułatwieniem dla cudzoziemców jest także to, że o wizy wydawane w celu wykonywania pracy mogą starać się nie tylko w konsulacie RP znajdującym się w kraju ich pochodzenia, ale też w kraju pobytu czasowego.
Aby zachować stabilność zatrudnienia, ustawodawca w Polsce wprowadził w ramach tzw. tarczy antykryzysowej możliwość utrzymania płynności pobytu i zatrudnienia, ale sytuacja epidemiczna jest niestety bardzo dynamiczna. Trudno jest przewidzieć, czy w najbliższym czasie dla pracowników przybywających do Polski z innych państw nie stanie się obowiązkiem odbycie kwarantanny po przekroczeniu granic naszego kraju. Trzeba wiedzieć, że zarówno opłacenie testu, jak i jest obowiązkiem pracodawcy.

 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku – gdzie szukać pomocy?

 

Śledzenie na bieżąco wszystkich zmian i regulacji jest bez wątpienia wyzwaniem, szczególnie dla pracodawców, którzy chcą legalnie zatrudnić osoby z zagranicy. Przez cały ten proces płynnie pomogą przejść fachowcy z profesjonalnych agencji pracy, takich jak KRX Outsourcing. Zajmują się oni nie tylko łączeniem pracodawców z pracownikami, ale też pomagają w dopełnieniu wszelkich formalności. Warto korzystać z usług agencji takich jak KRX outsourcing także dlatego, że w czasach pandemii gwarantują one pomoc w znalezieniu właściwych kandydatów na dane stanowisko w sposób bezpieczny i w pełni profesjonalny. Wszystkie trudności, komplikacje oraz konieczność zaznajamiania się z aktualnie obowiązującymi przepisami już nie muszą leżeć po stronie pracodawcy. Powierzając rekrutację w ręce zawodowców, pracodawca zyskuje nie tylko czas, ale i spokój ducha, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z literą prawa.

Jak wybrać Agencję Pracy Tymczasowej?

Jak wybrać Agencję Pracy Tymczasowej?

Jesteś cudzoziemcem i chcesz szukasz pracy w Polsce? A może jesteś pracodawcą, który poszukuje wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do swojej firmy? Kluczem do sukcesu, zarówno w znalezieniu pracy, jak i odpowiednich kandydatów do pracy jest nawiązanie współpracy z dobrą agencją pracy tymczasowej, która pomoże w znalezieniu zatrudnienia i dopełnieniu wielu rozmaitych formalności z tym związanych. Dowiedz się, na jakie kwestie zwrócić uwagę przy wyborze agencji pośrednictwa pracy.

 

Agencja pracy tymczasowej – sprawdź legalność jej działania

Decydując się na skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność jej działania. Agencja pracy tymczasowej powinna posiadać certyfikat poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Uzyskanie takiego wpisu to warunek konieczny do legalnego prowadzenia działalności przez agencję pracy czasowej. Ponadto dobrym źródłem informacji o agencji pośrednictwa pracy mogą być również Wojewódzkie Urzędy Pracy, a także Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).
Dodatkowym potwierdzeniem rzetelności, uczciwości i transparentności działania agencji może być jej przynależność do organizacji czy stowarzyszeń dbających o prawa pracownicze i stojące na straży zgodnego z prawem i etycznego pośrednictwa pracy.

 

Dobra agencja pracy tymczasowej – opinie i doświadczenie

Warto podjąć współpracę z doświadczoną agencją pracy tymczasowej o ugruntowanej pozycji na rynku. Wiele lat działalności to również świetne potwierdzenie nie tylko wiarygodności, ale i skuteczności działania danej agencji.
Ponadto podejmując współpracę z agencją warto zapoznać się z jej referencjami. W tym celu sprawdź opinie na forach dyskusyjnych, w mediach społecznościowych, szukając opinii o agencji na grupach dyskusyjnych. Można również zasięgnąć opinii wśród innych pracowników czy pracodawców współpracujących z agencją.

 

Sprawdzone agencje pracy – brak ukrytych kosztów

Uczciwa, sprawdzona agencja pracy nie może żądać opłaty za pośrednictwo pracy, takie jak znalezienie pracy czy przedstawianie ofert. Agencja pracy tymczasowej może poprosić o zwrot kosztów faktycznie poniesionych, np. za wydanie orzeczenia lekarskiego, tłumaczenie dokumentów czy wydanie wizy. Agencja pracy czasowej nie może żądać przedpłat, zaliczek czy opłat rekrutacyjnych. O wszystkich kosztach zarówno pracodawca, jak i pracownik podejmujący współpracę z agencją powinni zostać poinformowani jeszcze przed podpisaniem umowy.

 

Dobra agencja pracy tymczasowej – gwarancja kompleksowej obsługi

Dobra agencja pracy tymczasowej stanowi gwarancję kompleksowej obsługi, począwszy od przeprowadzenia rekrutacji, poprzez dopełnienie wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika, a zakończywszy na wdrożeniu pracowników do pracy i nadzorowaniu ich wydajności przez cały okres zatrudnienia. Z kolei pracownik za pośrednictwem wykwalifikowanej agencji pracy jest w stanie znaleźć legalne zatrudnienie w interesującej go branży.

Podsumowując, przed skorzystaniem z usług danej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność, zweryfikować opinie wyrażane na forach dyskusyjnych czy w mediach społecznościowych dotyczące wybranej agencji, a także zorientować się, czy agencja pracy tymczasowej oferuje kompleksową obsługę w zakresie zatrudnienia oraz jak przedstawia się kwestia płatności za skorzystanie z usług oferowanych przez agencję.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego