Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników, praca tymczasowa czy leasing pracowników z Ukrainy to usługi cieszące się dużą popularnością, z których decyduje się korzystać coraz więcej firm. Dlaczego? Przedsiębiorcy często borykają się z brakiem rąk do pracy, dlatego chętnie korzystają z wyżej wymienionych rozwiązań oferowanych przez agencje pracy tymczasowej, bo pozwalają na optymalizację kosztów oraz skupienie się na wykonywaniu zadań istotnych z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa. Poniżej znajdziesz wszelkie najważniejsze informacje dotyczące jednej z proponowanych przez nas usług, jaką jest outsourcing pracowniczy. Na czym ona polega i jakie niesie za sobą korzyści dla przedsiębiorcy?

Czym jest outsourcing pracowników?

Na próżno szukać definicji prawnej outsourcingu pracowniczego. Słowo outsourcing wywodzi się z języka angielskiego i stanowi skrót terminu outside-resource-using. Przez termin ten należy rozumieć wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji, zadań i czynności, i przekazanie ich do realizacji zewnętrznym firmom specjalizującym się w danej branży. 

Outsourcing pracowników to nowoczesna strategia zarządzania polegająca na przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu zadań, które są niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jego działania. W efekcie powierzenie niektórych obowiązków profesjonalistom spoza własnej firmy to rozwiązanie pozwalające na redukcję kosztów, a także na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Outsourcing pracowników najczęściej wykorzystuje się w takich dziedzinach jak:

 • księgowość i rachunkowość,
 • sprawy kadrowe,
 • logistyka i transport,
 • administracja, 
 • administracja systemów informatycznych,
 • audyty wewnętrzne,
 • zaopatrzenie,
 • zarządzanie dokumentami,
 • szkolenia i marketing.

 

Przy czym warto podkreślić, że outsourcing pracowników może polegać na przekazaniu działalności związanej z posiadaniem specjalistycznej i fachowej wiedzy np. w zakresie księgowości lub zleceniu określonych czynności, np. zamiast samodzielnej produkcji podzespołów, przedsiębiorca przekazuje to zadanie do wykonania specjalistom z zewnątrz.

Agencja pracy tymczasowej – podmiot realizujący usługi outsourcingu pracowniczego

Outsourcing pracowników to usługa, którą zwykle świadczą agencje pośrednictwa pracy specjalizujące się w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i obsłudze kadrowej nowych pracowników. Przedsiębiorca decydujący się na przekazanie części obowiązków wykwalifikowanym pracownikom czyni agencję pracy swoim pełnomocnikiem. Dzięki temu agencja pracy tymczasowej może zajmować się kompleksową obsługą kadrową związaną zarówno z rekrutacją, jak i dokumentacją pracowniczą.

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikiem wypełnionym przez pracodawcę należy złożyć do właściwego wojewody. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obcokrajowca nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały w należytym terminie uzupełnione umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzający rozpatrzenie wniosku. Pobyt obcokrajowca uważa się za legalny od dnia, w którym złożono wniosek do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia stanie się ostateczna. Po uzyskaniu zezwolenia wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, będąca dokumentem potwierdzającym prawo do przebywania na terytorium Polski, która wraz z paszportem stanowi dokument tożsamości i legalizacji jego pobytu.

Jakie zadania należą do agencji pośrednictwa pracy zajmującej się outsourcingiem pracowniczym?

Agencja pracy świadcząca usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego realizuje szereg zadań. Jakich? Poznaj obowiązki agencji pracy tymczasowej!

 • prowadzenie procesu rekrutacji, 
 • weryfikacja kompetencji pracowników we Wrocławiu,
 • podpisywanie umowy z pracownikami w imieniu pracodawcy, 
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • kierowanie pracowników na okresowe badania we Wrocławiu,
 • organizowanie zastępstw,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • obsługiwanie systemów motywacyjnych.

Z powyższego wynika, że firma korzystająca z usługi outsourcingu pracowników nie musi załatwiać żadnych formalności związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników, co niewątpliwie jest dużym ułatwieniem i udogodnieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ odciąża dział kadrowy i księgowy w firmie decydującej się na powierzenie określonych obowiązków podmiotowi zewnętrznemu. 

Outsourcing pracowników – dlaczego warto?

Outsourcing pracowników z Ukrainy we Wrocławiu to rozwiązanie niosące za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. 

Redukcja kosztów

Agencja tymczasowej pracy świadcząca swoje usługi w różnych miastach w Polsce, m.in. w takich jak Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra czy Rzeszów, prowadzi swoją bazę kandydatów i może jednocześnie przeprowadzać kilka rekrutacji, dzięki czemu skorzystanie z oferty agencji jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, niż prowadzenie działań kadrowych na własną rękę i samodzielne zatrudnianie nowych pracowników do firmy. Dzięki outsourcingowi przedsiębiorca płaci jedynie za wykonaną usługę, a całą resztą zajmuje się agencja pracy tymczasowej.

Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy celem kształcenia się na studiach cudzoziemcowi, który podejmuje naukę na pierwszym roku udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt obcokrajowca przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania studiów, przedłużony o 3 miesiące. Natomiast pierwsze zezwolenie w celu kształcenia się na studiach, ale na kolejnym roku studiów udzielane jest na okres nauki, nie dłużej jednak niż na 3 lata. Natomiast w przypadku kursu przygotowawczego, zezwolenia udziela się na okres trwania tego kursu przedłużony o 3 miesiące. Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 3 lata. 

Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę – w karcie pobytu wydanej po uzyskaniu zezwolenia zamieszcza się adnotację dostęp do rynku pracy.

Usprawnienie organizacji pracy przedsiębiorstwa

Outsourcing pracowników to usługa, która wiążę się nie tylko z obniżeniem kosztów. To również świetny sposób umożliwiający usprawnienie wewnętrznych procesów. Pracownicy zatrudniani w przedsiębiorstwie w ramach umowy outsourcingowej to doświadczeni i wykwalifikowani w danej dziedzinie specjaliści, którzy nie wymagają przyuczania czy doszkalania do zawodu, co niewątpliwie korzystnie przekłada się na organizację pracy przedsiębiorstwa. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy to również doskonały sposób na dostosowanie wielkości kadry pracowniczej do aktualnych potrzeb firmy bez konieczności rotacji pracowników.

Zezwolenie może uzyskać małżonek, małoletnie dziecko lub pasierb cudzoziemca, rodzice lub opiekun przebywającego w Polsce bez opieki, małoletniego beneficjenta ochrony międzynarodowej. By tak się stało cudzoziemiec chcący połączyć się z rodziną musi złożyć wniosek do właściwego wojewody. Jeśli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, taki wniosek za pisemną zgodą, może złożyć cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, do którego członek rodziny przybywa.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się wtedy, gdy okoliczności leżące u podstaw ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu cudzoziemca powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością wystąpienia z wnioskiem o kolejne zezwolenia. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydaje się kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, jakim jest zezwolenie na pracę. Wystarczy, że w karcie pobytu zamieszona zostanie adnotacja dostęp do rynku pracy.

Brak konieczności przeprowadzania złożonego procesu rekrutacyjnego

Firma decydująca się na outsourcing pracowników oszczędza środki finansowe, które musiałaby ponieść w związku z przeprowadzaniem rekrutacji. Jednocześnie nie musi oddelegowywać swoich pracowników, którzy musieliby ten proces przeprowadzić. Outsourcing we Wrocławiu to usługa, dzięki której zostaje również wyeliminowane ewentualne ryzyko związane z zatrudnieniem nowego pracownika. Firma może mieć pewność, że przekazane do wykonania zadania są realizowane przez doświadczone, sprawdzone i odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Oszczędność czasu

Outsourcing pozwala równie zaoszczędzić czas przedsiębiorcy, który dzięki temu rozwiązaniu może skupić się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z rozwojem firmy. Nie musi tracić czasu na przeprowadzanie rekrutacji, weryfikacji kompetencji pracowników czy obsługę kadrowo-płacową. Wszystkie te czynności przejmuje agencja pośrednictwa pracy, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi wykonywać czasochłonnych czynności administracyjnych, tylko może skoncentrować się na podstawowej działalności organizacji.

Możliwość wprowadzenia procesów trudnych do samodzielnego wdrożenia

Outsourcing to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa procesy, które np. z uwagi na wysoki koszt, trudno byłoby wdrożyć samodzielnie. Natomiast korzystanie z outsourcingu pozwala na stały rozwój firmy przy zastosowaniu najnowocześniejszych strategii i przy jednoczesnej redukcji kosztów związanej z samodzielną realizacją zadań w danym obszarze.

 

Outsourcing pracowników to usługa skierowana do wszystkich firm niezależnie od tego czy ich siedzibą jest miasto Tarnów, Częstochowa, Legnica, Kalisz, Łódź czy Kielce, chcących zredukować koszty oraz nakłady czasu i pracy, które należałoby ponieść w przypadku samodzielnego zatrudnienia nowych pracowników. Jesteśmy przekonani, że outsourcing pracowników to rozwiązanie idealne dla Twojej firmy, dlatego nie zastanawiaj się dłużej, tylko już dziś się z nami skontaktuj. Przeprowadzimy za Ciebie proces rekrutacyjny, pomożemy Ci znaleźć najlepszych specjalistów, a także zajmiemy się obsługą kadrową. Jesteśmy doświadczoną agencją pracy tymczasowej, która doskonale dostosuje ofertę do potrzeb i oczekiwań każdego pracodawcy.

 

Skontaktuj się z nami

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego