Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy

Poniżej krótki opis jak rozwiązujemy temat BHP w u kontrahentów z którymi współpracujemy.
Szkolenia BHP przeprowadzamy w języku polskim, ale prezentacja multimedialna jest przetłumaczona na ukraiński. Jeżeli pracownicy deklarują, że nie rozumieją języka polskiego, zapewniamy tłumacza nie jest to tłumacz przysięgły, ale pracownik Agencji który biegle włada językiem ukraińskim. Pracownicy po skończonym szkoleniu przystępują do testu, który również jest przetłumaczony na język ukraiński.
Obecnie przepisy prawa nie regulują sposobu przeprowadzania szkoleń bhp dla obcokrajowców wykonujących prace na terenie Polski. Ponieważ wiedza uzyskana w czasie szkolenia ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pracy, powinno być ono przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników. Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez upewnienia się, że posiada on wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności, a także dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp.

Ustawodawca nie reguluje w sposób odmienny sposobu przeprowadzania tych szkoleń w odniesieniu do obcokrajowców wykonujących prace na terenie Polski. Z uwagi jednak na fakt, że wiedza uzyskana na szkoleniu ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, powinno być ono przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników. Leży to również w interesie pracodawcy, który zgodnie z art. 207 § 1 k.p. ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

To, czy szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i czy pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania pracy poprzedzone musi być obserwacją pracy podczas instruktażu stanowiskowego, a także pozytywnym wynikiem egzaminu. Nie ma przeciwwskazań, aby egzamin był przeprowadzany w języku ukraińskim. Szkolenia bhp powinny odbywać się w oparciu o szczegółowy program. Warto w nim ująć zagadnienia, obejmujące trudności związane z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców w Polsce, w tym na dodatkowe zagrożenia z tym związane.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego