Legalizacja pobytu obcokrajowca

Zagraniczni pracownicy świadczący pracę w ramach jednej z form zatrudnienia, do których należy praca tymczasowa, outsourcing pracowników czy leasing pracowniczy, muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie, by móc legalnie przebywać i pracować na terytorium Polski. Przepisy polskiego prawa określają szereg zasad dotyczących legalizacji pobytu w Polsce dla obcokrajowców, zarówno obywali państw Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej.

Każdy cudzoziemiec chcący legalnie przebywać w Polsce musi spełnić szereg wymagań i dopełnić wielu formalności. Z pomocą przychodzi agencja pracy tymczasowej, która doskonale orientuje się w zawiłościach prawnych oraz jest doświadczoną i wykwalifikowaną instytucją na co dzień zajmującą się legalizowaniem pobytu cudzoziemców. Jeśli chcesz zatrudnić obcokrajowca i sprawnie zalegalizować jego pobyt w Polsce, skontaktuj się z agencją pośrednictwa pracy, która udzieli Ci konkretnych informacji i pomoże w przebrnięciu przez dość skomplikowaną procedurę legalizacyjną.

Legalizacja pobytu obcokrajowca we Wrocławiu

Usługa legalizacji pobytu obcokrajowca świadczona przez agencję pracy we Wrocławiu i przybrzeżnych miejscowościach, takich jak: Legnica, Brzeg, Oława, Oleśnica, Świdnica, Namysłów, Lubin, Nowa Sól, Strzelin, Trzebnica, Wałbrzych, Środa Śląska, Wołów, Jelcz Laskowice, Nysa, Dzierżoniów, Kłodzko, Kąty Wrocławskie, Jawor to idealne, kompleksowe rozwiązanie dla firm zatrudniających obcokrajowców.

Przepisy polskiego prawa nakładają na cudzoziemców obowiązek uzyskania odpowiedniego zezwolenia na pobyt na terenie Polski czy odpowiedniego zezwolenia umożliwiającego podjęcie legalnego zatrudnienia. Proces legalizacji pobytu i zatrudnienia niesie za sobą konieczność dopełnienia szeregu formalności, prawidłowego wypełnienia rozmaitych dokumentów, dołączenia odpowiednich załączników, a następnie ich złożenie we właściwej instytucji. Agencje pracy tymczasowej doskonale zdają sobie sprawę jak skomplikowany i czasochłonny jest to proces, dlatego oferują usługę, jaką jest legalizacja pobytu pracowników Wrocław. W jaki sposób zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Legalizacja pobytu pracowników we Wrocławiu – zezwolenie na pobyt czasowy pracownika

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się w sytuacji, w której zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 3 lata z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia. 

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz z załącznikiem wypełnionym przez pracodawcę należy złożyć do właściwego wojewody. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obcokrajowca nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały w należytym terminie uzupełnione umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzający rozpatrzenie wniosku. Pobyt obcokrajowca uważa się za legalny od dnia, w którym złożono wniosek do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia stanie się ostateczna. Po uzyskaniu zezwolenia wydawana jest karta pobytu z dopiskiem dostęp do rynku pracy, będąca dokumentem potwierdzającym prawo do przebywania na terytorium Polski, która wraz z paszportem stanowi dokument tożsamości i legalizacji jego pobytu.

Legalizacja pobytu obcokrajowca – zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały może zostać udzielone w przypadkach określonych w przepisach polskiego prawa, m.in. cudzoziemcowi posiadającemu polskie pochodzenie, małżonkowi polskiego obywatela czy posiadaczowi ważnej Karty Polaka. To rodzaj zezwolenia wydawanego na czas nieoznaczony. By je otrzymać, należy złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych w przepisach prawa przesłanek umożliwiających zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Po prawidłowym złożeniu wniosku w dokumencie podróży zamieszcza się odcisk stempla, potwierdzający jego złożenie. Czas na rozpatrzenie sprawy wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na pobyt stały na okres 10 lat od dnia jej wydania. Przed upływem okresu ważności pierwszej karty należy uzyskać kolejną kartę. W karcie pobytu zamieszcza się adnotację dostęp do rynku pracy, co uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę sezonową

Jeśli celem pobytu obcokrajowca jest wykonywanie pracy sezonowej, możliwe jest udzielenie zezwolenia na czas trwania tej pracy, jednak na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu do Polski w celu pracy sezonowej. Po złożeniu należycie wypełnionego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami cudzoziemcowi wydawana jest karta pobytu z adnotacją praca sezonowa. Należy jednak podkreślić, że ten typ zezwolenia nie przyznaje cudzoziemcowi prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia przez obcokrajowca możliwe jest jedynie pod warunkiem posiadania zezwolenia na pracę sezonową.

Legalizacja pobytu obcokrajowca Wrocław – zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów wyższych lub doktoranckich, a także cudzoziemcom chcących odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach, o ile okoliczności uzasadniają pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy celem kształcenia się na studiach cudzoziemcowi, który podejmuje naukę na pierwszym roku udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt obcokrajowca przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania studiów, przedłużony o 3 miesiące. Natomiast pierwsze zezwolenie w celu kształcenia się na studiach, ale na kolejnym roku studiów udzielane jest na okres nauki, nie dłużej jednak niż na 3 lata. Natomiast w przypadku kursu przygotowawczego, zezwolenia udziela się na okres trwania tego kursu przedłużony o 3 miesiące. Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż 3 lata. 

Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę – w karcie pobytu wydanej po uzyskaniu zezwolenia zamieszcza się adnotację dostęp do rynku pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną

Omawiane zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przybywa lub przebywa na terytorium naszego kraju celem połączenia się z członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium Polski na podstawie wymienionych w przepisach prawa tytułów pobytowych. 

Zezwolenie może uzyskać małżonek, małoletnie dziecko lub pasierb cudzoziemca, rodzice lub opiekun przebywającego w Polsce bez opieki, małoletniego beneficjenta ochrony międzynarodowej. By tak się stało cudzoziemiec chcący połączyć się z rodziną musi złożyć wniosek do właściwego wojewody. Jeśli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, taki wniosek za pisemną zgodą, może złożyć cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce, do którego członek rodziny przybywa.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się wtedy, gdy okoliczności leżące u podstaw ubiegania się o to zezwolenie uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu cudzoziemca powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością wystąpienia z wnioskiem o kolejne zezwolenia. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydaje się kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, jakim jest zezwolenie na pracę. Wystarczy, że w karcie pobytu zamieszona zostanie adnotacja dostęp do rynku pracy.

Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Agencja pośrednictwa pracy pomoże również w przedłużeniu pobytu w ruchu bezwizowym. Pobyt cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe bądź całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można w uzasadnionych sytuacjach przedłużyć o kolejne 90 dni. Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. Przedłużenie okresu pobytu na terenie Polski następuje poprzez umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie tego okresu o 90 dni.

Legalizacja pobytu obcokrajowca Wrocław - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wyżej wymienione zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez minimum 5 lat i łącznie spełnia poniższe warunki:

  • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu,
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne,
  • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się na czas nieoznaczony. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu cudzoziemcowi wydaje się kartę pobytu na okres 5 lat, licząc od dnia jej wydania. Przed upływem okresu jej ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Obcokrajowiec posiadający omawiane zezwolenie może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania osobnego zezwolenia na pracę.

Różne typy zezwoleń na pracę

Agencja pracy zajmuje się również kwestiami formalnymi i prawnymi związanymi z uzyskiwaniem 5 opisanych prawem typów zezwoleń na pracę. Należą do nich:

  • Zezwolenie typu A – dotyczy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski. To rodzaj najpopularniejszego zezwolenia na pracę. 
  • Zezwolenie typu B – dotyczy obcokrajowca, który m.in. ma zasiadać w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.
  • Zezwolenie typu C, D i E – dotyczy cudzoziemca zatrudnionego za granicą, który został delegowany przez swojego zagranicznego pracodawcę do oddziału w Polsce lub innego podmiotu powiązanego z tym pracodawcą.

 

Jak widzisz, przepisy odnoszące się do kwestii, jaką jest legalizacja pobytu obcokrajowca Wrocław są dość złożone i skomplikowane. Wiele rodzajów zezwoleń, ściśle określone terminy, wypełnianie wniosków i dołączanie do nich odpowiednich dokumentów, a także częste zmiany w prawie powodują, że sprawy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców nie należą do najłatwiejszych i mogą trwać przez wiele miesięcy. Dlatego każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, gdzie znajduje się jego firma, czy jest to miasto Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra, Tarnów, Częstochowa, Legnica czy Kalisz, Łódź, Kielce lub Warszawa może skorzystać z usługi świadczonej przez agencję pracy, jaką jest legalizacja pobytu obcokrajowców. Pomoc agencji sprawi, że każde zezwolenie zostanie uzyskane szybko, sprawnie i bezproblemowo.

Skontaktuj się z nami

Legalizacja pobytu obcokrajowca

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2 + 3 =

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego