Chorujesz? Sprawdź co możesz, a czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim.

Krąży wiele mitów na temat praw i obowiązków pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Wiele osób zastanawia się, czy wyjście z domu w trakcie chorobowego oznacza złamanie prawa. W przypadku wykrycia nieuczciwości, pracodawca może nam odebrać prawa do zasiłku, a także zwolnić dyscyplinarnie. Dlatego warto wiedzieć jakie zachowania są dopuszczalne, a co może zostać potraktowane jako naruszenie wskazania lekarskiego.

Każda czynność podejmowana przez chorego na zwolnieniu w przypadku ewentualnej kontroli ZUS będzie analizowana indywidualnie. Niezgodne z prawem mogą się okazać przysługi sąsiedzkie, zajmowanie się gospodarstwem rolnym czy też prowadzenie działalności gospodarczej.

Co, gdy w czasie kontroli nie zastano pracownika w domu?

Podczas wystawiania zaświadczenia musimy podać lekarzowi adres, pod którym będziemy przebywać. Powinno to być faktyczne miejsce pobytu, pod który mogą się udać kontrolerzy.
Jeśli kontrola była przeprowadzona w miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i kontrola nie zastała ubezpieczonego, kontrolę należy ponowić. Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił przyczyny tej nieobecności. Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu nie musi bowiem oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo.
W dodatku każdą zmianę, np.: wyjazd na okres leczenia do rodziny, należy od razu zgłaszać do pracodawcy. Pracownik ma także obowiązek poinformować o zmianie swojego miejsca pobytu w ciągu 3 dni.
Jednak, jeżeli pracownik nie udzielił wyjaśnień co do przyczyn swojej nieobecności w czasie kontroli lub nie poinformował o zmianie miejsca pobytu uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

Jakie czynności pracownik może wykonywać w czasie zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli lekarz wypisał choremu receptę, to ma on obowiązek wykupić niezbędne leki i stosować się do zaleceń odnośnie do ich dawkowania. Jeżeli mamy wpisaną „1” we wskazaniach lekarskich, musimy bezwarunkowo przebywać w domu. Z kolei mając wpisaną „2”, możemy wykonywać zwykłe czynności życia codziennego, w tym np.: krótki spacer, codzienne zakupy czy wizyta u lekarza.
Jednak osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna powstrzymać się od wykonywania czynności, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia.

Wykonywanie pracy zarobkowej

Każda praca zarobkowa wykonywana w okresie zwolnienia lekarskiego od pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego. Rozumie się przez to:
-wykonywanie czynności na podstawie różnych stosunków prawnych, w tym o charakterze cywilnoprawnym,
-prowadzenie własnej działalności pozarolniczej,
-wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym.

Dokument stwierdzający nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy

Jeżeli zostanie stwierdzone, że zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego celem sporządza się protokół kontroli prawidłowości. W protokole opisuje się, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego lub okoliczności wykonywania przez niego pracy zarobkowej.
Sporządzony protokół stanowi podstawę do pozbawienia prawa odpowiednio do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego