Coraz więcej Ukraińców wyraża chęć pracy w Polsce, a polscy pracodawcy chętnie zatrudniają obywateli z Ukrainy, u których cenią przede wszystkim pracowitość i sumienność. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy wiąże się jednak z kilkoma dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy i spełnieniu szeregu kwestii formalno-prawnych. Na co należy zwrócić uwagę zatrudniając pracownika z Ukrainy?

 

 

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a konieczność złożenia oświadczenia

Chcąc zatrudnić pracownika z Ukrainy, w pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, by wypełnić oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W oświadczeniu należy zawrzeć dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi. Wypełnione oświadczenie trzeba zarejestrować w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Wówczas urząd pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi, ponieważ zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy w celu wykonywania pracy.

Ponadto pracodawca musi pamiętać, by w dniu rozpoczęcia przez Ukraińca pracy poinformować o tym na piśmie urząd pracy. Jeśli jednak pracownik z Ukrainy nie podejmie zatrudnienia, na pracodawcy także ciąży obowiązek poinformowania o tym urzędu pracy w ciągu 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia pracy.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a legalność pobytu i zatrudnienia

Według przepisów prawa obywatele z Ukrainy powinni posiadać dwa uprawnienia: do pobytu na terytorium Polski oraz do podjęcia zatrudnienia.

Dlatego kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy jest potwierdzenie legalności ich pobytu na terytorium Polski. Takim potwierdzeniem może być wiza krajowa bądź zezwolenie na pobyt wraz z wydaną na jego podstawie kartą pobytową. Po udowodnieniu legalności pobytu w Polsce, można przystąpić do legalnego zatrudnienia ukraińskiego pracownika.

Zezwolenie na pracę to dokument potrzebny do legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku Ukraińców możliwe jest skorzystanie z tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej. Wybór tego rozwiązania powoduje, że zezwolenie na pracę nie jest już potrzebne.

Powierzenie pracy pracownikowi z Ukrainy przez polskiego pracodawcę na podstawie oświadczenia to najbardziej uproszczona i najszybsza forma legalnego zatrudnienia. Na podstawie oświadczenia obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a załatwianie spraw prawnych i formalnych

Pracodawca zatrudniający osoby z Ukrainy musi pamiętać, że ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec obywatela polskiego, tj. musi mu zapewnić minimalne wynagrodzenie, zgłosić ukraińskiego pracownika w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a co za tym idzie, terminowo odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki w odpowiedniej wysokości, jak również obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz przestrzegać wszystkich przepisów wynikających z kodeksu pracy.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – co grozi pracodawcy za niedopełnienie obowiązków?

Trzeba pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia legalności pobytu oraz uprawnienia do podjęcia zatrudnienia pracownika z Ukrainy na terytorium Polski. Dlatego niedopełnienie wszelkich kwestii związanych z legalizacją pobytu, jak i zatrudnieniem ukraińskiego pracownika może wiązać się dla pracodawcy z przykrymi konsekwencjami. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a w niektórych sytuacjach, nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec powyższego, najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy chcącego zatrudnić w swojej firmie ukraińskiego pracownika jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy nie dość, że pomoże znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych, doświadczonych i silnie zmotywowanych do pracy pracowników z Ukrainy oraz zajmie się przeprowadzeniem wieloetapowego i czasochłonnego procesu rekrutacji, to przede wszystkim dopełni za pracodawcę wszelkich kwestii formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnieniem pracownika z Ukrainy na terytorium Polski.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego