Kto może kontrolować zwolnienia lekarskie i w jaki sposób? Czy może nas skontrolować pracodawca czy tylko ZUS? Kogo pracodawca może skontrolować? Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwolnieniach chorobowych i ich kontroli.
Nie wszyscy są uczciwi w stosunku do swego pracodawcy i ZUS, co powoduje spore straty finansowe, które zakład próbuje zminimalizować. Gra toczy się o duże pieniądze, a koszty związane z nieobecnością w pracy liczone są w miliardach złotych. Dodatkowo głośno jest ostatnio o stosowaniu L4 jako formy protestu przez kolejne grupy zawodowe.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się kontroli czy faktycznie tego zwolnienia potrzebuje. Warto wiedzieć, jakie są podstawy do przeprowadzenia kontroli oraz kogo pracodawca może skontrolować.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Przepisy dotyczące opisywanej kontroli pracownika zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. nr 65, poz. 743 z późn. zm.).

Uprawnionym do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim jest pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.
W przypadku mniejszej ilości ubezpieczonych pracodawca występuje o przeprowadzanie kontroli do oddziału ZUS, który wypłaca te zasiłki pracownikom.

Kto może przeprowadzić kontrole?

Kontrolę może przeprowadzić sam pracodawca lub może on także zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie, np. pracownikowi. Osoba ta powinna mieć wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli, cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie.
Często pracodawca zleca przeprowadzenie kontroli firmie zewnętrznej. Kontroler w takiej sytuacji musi otrzymać stosowne upoważnienie.

Czy potrzebne jest uprawnienie do przeprowadzenia kontroli?

Osobie udającej się na kontrolę pracodawca jest zobowiązany wystawić imienne upoważnienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 27 lipca 1999 r.
Upoważnienie jest ważne z dokumentem tożsamości, którego numery powinny być podane w upoważnieniu. Dotyczy to również sytuacji, w której kontrola przeprowadzana jest przez firmę zewnętrzną.

Kogo pracodawca może skontrolować?

Pracodawca może skontrolować pracownika, któremu wypłaca wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

Do kontroli pracodawca może w szczególności typować osoby, które:
-bardzo często korzystają z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
-otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy,
-po wystawieniu przez lekarza ZLA/K otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie,
-wobec których zachodzi podejrzenie, że w czasie zwolnienia od pracy wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego