Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – na co warto zwrócić uwagę?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – na co warto zwrócić uwagę?

Coraz więcej Ukraińców wyraża chęć pracy w Polsce, a polscy pracodawcy chętnie zatrudniają obywateli z Ukrainy, u których cenią przede wszystkim pracowitość i sumienność. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy wiąże się jednak z kilkoma dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy i spełnieniu szeregu kwestii formalno-prawnych. Na co należy zwrócić uwagę zatrudniając pracownika z Ukrainy?

 

 

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a konieczność złożenia oświadczenia

Chcąc zatrudnić pracownika z Ukrainy, w pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, by wypełnić oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W oświadczeniu należy zawrzeć dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi. Wypełnione oświadczenie trzeba zarejestrować w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Wówczas urząd pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi, ponieważ zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca wizy w celu wykonywania pracy.

Ponadto pracodawca musi pamiętać, by w dniu rozpoczęcia przez Ukraińca pracy poinformować o tym na piśmie urząd pracy. Jeśli jednak pracownik z Ukrainy nie podejmie zatrudnienia, na pracodawcy także ciąży obowiązek poinformowania o tym urzędu pracy w ciągu 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu jako dzień rozpoczęcia pracy.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a legalność pobytu i zatrudnienia

Według przepisów prawa obywatele z Ukrainy powinni posiadać dwa uprawnienia: do pobytu na terytorium Polski oraz do podjęcia zatrudnienia.

Dlatego kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy jest potwierdzenie legalności ich pobytu na terytorium Polski. Takim potwierdzeniem może być wiza krajowa bądź zezwolenie na pobyt wraz z wydaną na jego podstawie kartą pobytową. Po udowodnieniu legalności pobytu w Polsce, można przystąpić do legalnego zatrudnienia ukraińskiego pracownika.

Zezwolenie na pracę to dokument potrzebny do legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku Ukraińców możliwe jest skorzystanie z tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej. Wybór tego rozwiązania powoduje, że zezwolenie na pracę nie jest już potrzebne.

Powierzenie pracy pracownikowi z Ukrainy przez polskiego pracodawcę na podstawie oświadczenia to najbardziej uproszczona i najszybsza forma legalnego zatrudnienia. Na podstawie oświadczenia obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a załatwianie spraw prawnych i formalnych

Pracodawca zatrudniający osoby z Ukrainy musi pamiętać, że ma wobec niego takie same obowiązki, jak wobec obywatela polskiego, tj. musi mu zapewnić minimalne wynagrodzenie, zgłosić ukraińskiego pracownika w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, a co za tym idzie, terminowo odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki w odpowiedniej wysokości, jak również obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz przestrzegać wszystkich przepisów wynikających z kodeksu pracy.

 

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – co grozi pracodawcy za niedopełnienie obowiązków?

Trzeba pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia legalności pobytu oraz uprawnienia do podjęcia zatrudnienia pracownika z Ukrainy na terytorium Polski. Dlatego niedopełnienie wszelkich kwestii związanych z legalizacją pobytu, jak i zatrudnieniem ukraińskiego pracownika może wiązać się dla pracodawcy z przykrymi konsekwencjami. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, a w niektórych sytuacjach, nawet kara pozbawienia wolności do lat 3.

Wobec powyższego, najlepszym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy chcącego zatrudnić w swojej firmie ukraińskiego pracownika jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy nie dość, że pomoże znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych, doświadczonych i silnie zmotywowanych do pracy pracowników z Ukrainy oraz zajmie się przeprowadzeniem wieloetapowego i czasochłonnego procesu rekrutacji, to przede wszystkim dopełni za pracodawcę wszelkich kwestii formalno-prawnych związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnieniem pracownika z Ukrainy na terytorium Polski.

Rekrutacja w branży produkcyjnej

Rekrutacja w branży produkcyjnej

Z pozoru wydaje się, że znalezienie wykwalifikowanych pracowników do firmy produkcyjnej to nic trudnego. Jednak okazuje się, że pozyskanie doświadczonych i odpowiednio wyszkolonych osób, które będą chciały podjąć zatrudnienie na stanowisku produkcyjnym nie jest wcale takie proste i wymaga przeprowadzenia pracochłonnego i czasochłonnego procesu rekrutacyjnego. W jaki sposób rekrutować pracowników produkcyjnych? Jakie aspekty oferty pracy są ważne dla osób chcących zatrudnić się na stanowisku pracownika produkcyjnego?

 

Kim są pracownicy produkcyjni?

Pracownicy produkcyjni to szeroko pojęta grupa zawodowa. Należą do niej zarówno pracownicy liniowi, jak i osoby wykwalifikowane, posiadające kierunkowe wykształcenie i liczne certyfikaty czy uprawnienia. Do tej grupy zalicza się również całą rzeszę pracowników sezonowych, którzy w okresach wzmożonej produkcji stanowią nieocenioną pomoc dla stałej kadry bądź stanowią świetne remedium na uzupełnienie braków kadrowych, np. w przypadku pracowników przebywających na urlopach czy na zwolnieniu lekarskim.

 

Rekrutacja w branży produkcyjnej – w jaki sposób sformułować ogłoszenie?

Kluczem do znalezienia odpowiedniego pracownika na nieobsadzone stanowisko pracy jest sformułowanie odpowiedniego ogłoszenia, w którym zostaną zawarte wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące specyfiki danego stanowiska. Dlatego elementami, na które przede wszystkim zwracają uwagę pracownicy, a co za tym idzie, nie powinno ich zabraknąć w ogłoszeniu, są:

  • wysokość wynagrodzenia z wyszczególnieniem podstawy i ewentualnej premii czy innych dodatków do pensji;
  • forma zatrudnienia, tj. określenie rodzaju umowy, czy umowa o pracę, czy umowa zlecenie
  • nazwa przedsiębiorstwa oraz lokalizacja miejsca pracy;
  • warunki zatrudnienia, tj. specyfika i dokładny charakter stanowiska pracy;
  • dodatkowe benefity jak np. darmowy transport do pracy czy opieka medyczna.

 

Rekrutacja w branży produkcyjnej – na co zwrócić uwagę podczas spotkania rekrutacyjnego?

Kandydatów niższego szczebla należy przede wszystkim zapytać o motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku, w konkretnej firmie, bowiem często zdarza się, że kandydaci masowo wysyłają swojego zgłoszenia, nie zaznajamiając się uprzednio z wymaganiami czy innymi aspektami dotyczącymi zatrudnienia. Natomiast w przypadku kandydatów wyższego rzędu warto zapytać o powód zmiany pracy i motywację do podjęcia pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. W razie konieczności zaleca się również rozważenie przeprowadzenia testu umiejętności, potwierdzającego kwalifikacje kandydatów.

Z kolei pracodawca powinien jasno sformułować swoje oczekiwania, przedstawić zakres obowiązków i wymagania, które należy spełnić, by podjąć zatrudnienie na danym stanowisku. Jeśli jest taka możliwość, warto już podczas spotkania rekrutacyjnego zaprezentować potencjalnemu pracownikowi, jego stanowisko pracy.

 

Rekrutacja pracowników produkcyjnych – co jest dla nich ważne?

Oczywiście kluczową kwestią, na którą zwracają uwagę pracownicy produkcyjni aplikujący na dane stanowisko jest wynagrodzenie. Jednak oprócz niego można również wskazać kilka innych czynników, na które zwracają uwagę osoby aplikujące na stanowisko produkcyjne. Należą do nich:

  • jasno sformułowany, przejrzysty i konkretny zakres obowiązków;
  • możliwość rozwoju, np. uzyskania dodatkowych uprawnień czy możliwość wzięcia udziału w kursach bądź szkoleniach finansowanych przez pracodawcę;
  • atmosfera w miejscu pracy pomiędzy współpracownikami, jak przełożonymi;
  • dodatkowe benefity, np. opieka medyczna.

Jak widać, rekrutacja pracowników produkcyjnych to dość skomplikowany i pracochłonny proces, wymagający solidnej dawki wiedzy i doświadczenia. Dlatego najlepszym pomysłem jest nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej, która posiada własną bazę kandydatów. Wykwalifikowani rekruterzy znają wymagania i specyfikę branży, wiedzą jak sformułować ogłoszenie oraz w jaki sposób prowadzić rozmowę rekrutacyjną. Z pomocą agencji pośrednictwa pracy w krótkim czasie zatrudnisz do swojej firmy pracowników produkcyjnych z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jak wybrać Agencję Pracy Tymczasowej?

Jak wybrać Agencję Pracy Tymczasowej?

Jesteś cudzoziemcem i chcesz szukasz pracy w Polsce? A może jesteś pracodawcą, który poszukuje wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do swojej firmy? Kluczem do sukcesu, zarówno w znalezieniu pracy, jak i odpowiednich kandydatów do pracy jest nawiązanie współpracy z dobrą agencją pracy tymczasowej, która pomoże w znalezieniu zatrudnienia i dopełnieniu wielu rozmaitych formalności z tym związanych. Dowiedz się, na jakie kwestie zwrócić uwagę przy wyborze agencji pośrednictwa pracy.

 

Agencja pracy tymczasowej – sprawdź legalność jej działania

Decydując się na skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić legalność jej działania. Agencja pracy tymczasowej powinna posiadać certyfikat poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Uzyskanie takiego wpisu to warunek konieczny do legalnego prowadzenia działalności przez agencję pracy czasowej. Ponadto dobrym źródłem informacji o agencji pośrednictwa pracy mogą być również Wojewódzkie Urzędy Pracy, a także Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).
Dodatkowym potwierdzeniem rzetelności, uczciwości i transparentności działania agencji może być jej przynależność do organizacji czy stowarzyszeń dbających o prawa pracownicze i stojące na straży zgodnego z prawem i etycznego pośrednictwa pracy.

 

Dobra agencja pracy tymczasowej – opinie i doświadczenie

Warto podjąć współpracę z doświadczoną agencją pracy tymczasowej o ugruntowanej pozycji na rynku. Wiele lat działalności to również świetne potwierdzenie nie tylko wiarygodności, ale i skuteczności działania danej agencji.
Ponadto podejmując współpracę z agencją warto zapoznać się z jej referencjami. W tym celu sprawdź opinie na forach dyskusyjnych, w mediach społecznościowych, szukając opinii o agencji na grupach dyskusyjnych. Można również zasięgnąć opinii wśród innych pracowników czy pracodawców współpracujących z agencją.

 

Sprawdzone agencje pracy – brak ukrytych kosztów

Uczciwa, sprawdzona agencja pracy nie może żądać opłaty za pośrednictwo pracy, takie jak znalezienie pracy czy przedstawianie ofert. Agencja pracy tymczasowej może poprosić o zwrot kosztów faktycznie poniesionych, np. za wydanie orzeczenia lekarskiego, tłumaczenie dokumentów czy wydanie wizy. Agencja pracy czasowej nie może żądać przedpłat, zaliczek czy opłat rekrutacyjnych. O wszystkich kosztach zarówno pracodawca, jak i pracownik podejmujący współpracę z agencją powinni zostać poinformowani jeszcze przed podpisaniem umowy.

 

Dobra agencja pracy tymczasowej – gwarancja kompleksowej obsługi

Dobra agencja pracy tymczasowej stanowi gwarancję kompleksowej obsługi, począwszy od przeprowadzenia rekrutacji, poprzez dopełnienie wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia pracownika, a zakończywszy na wdrożeniu pracowników do pracy i nadzorowaniu ich wydajności przez cały okres zatrudnienia. Z kolei pracownik za pośrednictwem wykwalifikowanej agencji pracy jest w stanie znaleźć legalne zatrudnienie w interesującej go branży.

Podsumowując, przed skorzystaniem z usług danej agencji warto sprawdzić jej wiarygodność, zweryfikować opinie wyrażane na forach dyskusyjnych czy w mediach społecznościowych dotyczące wybranej agencji, a także zorientować się, czy agencja pracy tymczasowej oferuje kompleksową obsługę w zakresie zatrudnienia oraz jak przedstawia się kwestia płatności za skorzystanie z usług oferowanych przez agencję.

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego